Pred objednaním bicyklov, ktorých dostupnosť nie je udávaná "IHNEĎ K ODBERU", ale "NA OBJEDNÁVKU" je NUTNÉ sa VOPRED informovať o reálnej dostupnosti MAILOM na info@trekbikesbb.sk -LINK NA MODEL, VEĽKOSŤ A VAŠE TEL.ČÍSLO. Ďakujeme za pochopenie. 

Reklamačný poriadok internetového obchodu TREKBIKESBB.SK

stanovujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "RP")

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode TREKBIKES.sk je TREKBIKES, s.r.o., prevádzka Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/služieb).

3. V zmysle platného Občianskeho zákonníka (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien) je na každý tovar poskytovaná záruka minimálne 2 roky odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pri predaji tovaru na súkromnú potrebu alebo je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je kupujúci o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný. Pokiaľ je kupujúci právnická osoba alebo podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4.Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby, nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho a podobne. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobou po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

Pre každý bicykel predaný cez e-shop je byť bezpodmienečne nutné zabezpečiť kupujúcim odborné zloženie a nastavenie bicykla v odbornom autorizovanom servise, čo je platená služba! Tento úkon musí byť potvrdený v záručnom liste, inak vzniknuté závady nebudú považované za záručné. V prípade, že v Návode na použitie či v Záručnom liste, ktoré sú vždy súčasťou dodávky je predpísaná následná /následné/ záručné kontroly a servisné úkony, tieto musia byť tiež prevedené.

Tiež iné súčasti bicyklov a komponenty odporúčame dať si namontovať v špecializovaných servisoch. V prípade, že závada je spôsobená chybnou montážou, reklamácia nebude uznaná z dôvodu neodbornej montáže.

5. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

6. Pokiaľ máte pochybnosti o správnej funkcii výrobku, prečítajte si najprv sekciu  Obvyklé otázky.

Ak sa na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytne závada, kontaktujte nás prosím najprv e-mailom a uveďte :

-číslo objednávky

-presný názov tovaru

-úplný popis závady

-vaše meno a kontakt včetne telefónneho čísla

Kontaktujeme vás a pokúsime sa problém vyriešiť telefonicky alebo mailom.

Prosím priložte /zatiaľ naskenovaný/ Záručný list s potvrdením odborného zloženia a požadovanej Záručnej kontroly, prípadne predpísanými následnými prehliadkami (viď.bod č.4.).

Pokiaľ povaha problému toto riešenie neumožní, zabaľte prosím starostlivo tovar a pošlite poštou na adresu :

predajňa TREKBIKES

Jilemnického 7

974 04 Banská Bystrica

Tovar vo vlastnom záujme poistite.

Zásielka musí obsahovať:

-kópiu faktúry + záručný list, ak bol dodaný k tovaru (bez faktúry a záručného listu nie je možné reklamáciu vybaviť)

-všetko súčasti tovaru ako aj príslušenstvo, ktoré bolo dodané spolu s tovarom, ako aj prípadný darček či bonus /ak boli dodané/

-presný popis závady s vašim podpisom, kedy a za akých podmienok sa závada objavila a ako sa prejavuje

-vašu adresu a tel. číslo /kam sa bude po vybavení reklamácia posielať späť/.

Vašu reklamáciu vybavíme okamžite, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru na našu firmu. O vybavení reklamácie vás informujeme e-mailom. Po uznaní a vybavení reklamácie vám tovar zašleme na vami zadanú adresu, prepravné k vám hradí predávajúci. V prípade neuznania reklamácie hradí prepravné zákazník formou dobierky.

7. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar zasielateľskou spoločnosťou. Tovar vám odporúčame poistiť.

8. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

9. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

10. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, hlavne v rozpore s Návodom na použitie.

11. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Tento RP je platný od 14.1.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.